تحلیلی درباره ناهار خوردی؟

شبکههای فارسی زبان خارج از کشور همچون ایران اینترنشنال از این فرصت بهرهبرداری و این ویدئو را بازپخش میکنند و مدعی میشوند رئیسی در پاسخ به دغدغههای تولیدکنندگان میگوید «ناهار خوردی؟ رسانههای بیگانه هر روز با هدف سوژهسازی و تضعیف افکارعمومی در ایران به یک موضوع حمله میکنند؛ یک روز توافقنامه با چین را هدف حملات هدفمند قرار میدهند و در این مسیر در روزی که سال نوی چینی است و طبق رویدادهای مرسوم بینالملل، پرچم چین کنار پرچم ایران، با نورپردازی روی برج آزادی نمایش داده میشود، آن را مورد شماتت قرار میدهند، در حالی که این آداب بینالمللی در کشورهای مختلف اجرا میشود.

رسانه امروز در جایگاهی قرار گرفته که علاوه بر اینکه میتواند تعیین کند شما به چه چیزی فکر کنید، حتی میتواند شرایطی را فراهم سازد تا چگونه فکر کردن در باره موضوعها را نیز به مخاطب به روشهای مختلف انتقال دهد. بنابراین در این رهگذر زنجیرهای از اخبار درست و نادرست در مورد موضوعهای مختلف از جمله کالاهای اساسی، خودرو، بورس، مسکن، بیکاری، بیماری، دلار و طلا جامعه را احاطه میکند و شهروندان گاهی از یکی از این مسیرها هدف بمباران اطلاعاتی هدفمند قرار میگیرند. کدگذاری ذهنی، نظام تداعی فرد را درگیر میکند تا ارزیابیها و پیشداوریها و نگرش فرد تغییر کند.

» به کلیدواژهای هدفمند برای انتقاد دولت در بخشهای مختلف تبدیل میشود؛ از حوزه دیپلماسی گرفته تا حوزههای داخلی. به جامعه خود نگاه کنیم چرا افراد بیشتر به دنبال اخبار ناگوارند و هر رسانه که در این میدان، جعلیترین روایت را با شیوههایی پرکشش منتشر کند، انگار گوی سبقت را از دیگران ربوده است. ممکن است این پرسش پیش آید که چرا برخی تلاش میکنند در مورد اقدامات رئیس دولت سیزدهم، حاشیهسازی کرده و حواشی را از متن قویتر جلوه دهند و برای این کار از همه تکنیکهای روانشناختی و رسانهای بهره میگیرند.

«عملیات روانی»، تکنیک دیگر رسانهای است که زیاد از آن شنیدهایم؛ شاید همه این تکنیکها متفاوت باشند اما هدف یکسان است؛ نفوذ به ذهن تکتک افراد و تعیین اینکه چه اطلاعاتی وارد اذهان شود و حتی در آن مورد چگونه فکر شود. در سال ۲۰۱۶ مجله اکونومیست، پدیده «سیاست پساحقیقت» را به عنوان «تکیه بر اظهاراتی که فکر میکنیم درست هستند، اما در حقیقت هیچ پایهای ندارند» مطرح کرد. از سویی با سفرهای استانی مستمر، مدل مدیریتی جدیدی را رقم زده است که ثمرهاش وحدت است. از این رو بردن ذهنِ عموم مردم به دورترین نقطه از واقعیت و پررنگ نشان دادن اخبار در راستای گفتمان مورد نظر در کنار استفاده از تکنیکهای عملیات روانی همچون برجستهسازی حاشیهها و چشمپوشی از حقیقت، ایجاد اضطراب، یأس، ناامیدی و احساس به بنبست رسیدن و بدبین کردن مردم نسبت به یکدیگر و نسبت به دستگاههای مسئول و بیشتر و بزرگتر نشان دادن مشکلات اقتصادی در اذهان آحاد مردم یکی از اصلیترین راهبردها در عملیات روانی است.

دیدگاهتان را بنویسید