درباره ناهار خوردی – مشرق نیوز

از این رو بردن ذهنِ عموم مردم به دورترین نقطه از واقعیت و پررنگ نشان دادن اخبار در راستای گفتمان مورد نظر در کنار استفاده از تکنیکهای عملیات روانی همچون برجستهسازی حاشیهها و چشمپوشی از حقیقت، ایجاد اضطراب، یأس، ناامیدی و احساس به بنبست رسیدن و بدبین کردن مردم نسبت به یکدیگر و نسبت به دستگاههای مسئول و بیشتر و بزرگتر نشان دادن مشکلات اقتصادی در اذهان آحاد مردم یکی از اصلیترین راهبردها در عملیات روانی است. به نظر می رسد این نحوه تقطیع یک شیطنت رسانه ای باشد. ببینید | سوال عجیب رئیسی از یک منتقد بانکی: به شما ناهار دادن؟

رئیسی نیز بعد از پایان گزارش دهی این فرد از او می پرسد که آیا ناهار خورده اید؟ البته این فیلم به صورت منقطع پخش شده است و ممکن است رئیس جمهور در ابتدای گفتوگو مطالب دیگری را بیان کرده باشد. اختصاصی حکایت گیلان |فیلمی در شبکه های اجتماعی از سفر سید ابراهیم رئیسی به گیلان پخش شده که ظاهرا وی در پاسخ به بیان دغدغهها و مشکلات یک تولیدکننده میگوید: «ناهار دادن به شما؟ ویدئویی از گفتگوی سید ابراهیم رئیسی با یک کارآفرین در حاشیه سفر استانی به گیلان در شبکههای اجتماعی منتشر شده که وی در پاسخ به بیان دغدغهها و مشکلات یک تولیدکننده میگوید: ناهار دادن به شما؟

به گزارش بازیکوش سید ابراهیم رئیسی، ظاهرا در سفر استانی رئیس جمهور و همراهانش به استان گیلان، در دیدار با یک اپراتور مرکز ارتباطات مردمی (سامد) که در حال طرح مشکلات کارآفرینان و تولیدکنندگان است گلایههایی را مطرح می کند که ابراهیم رئیسی در پاسخ به او می پرسد: به شما ناهار دادند اینجا؟

در این فیلم فردی که با رئیس جمهور صحبت می کند یکی از کارکنان مرکز رسیدگی به نامههای مردمی در رشت است که در حال ارائه گزارش کوتاه از کلیات نامه های مردمی به رئیسی است. رئیسی در این چند ماه برخلاف رؤسای جمهور گذشته کمترین تنش و حاشیه و نفرت پراکنی را در فضای سیاسی کشور داشته است. رئیسی در این چند ماه برخلاف روئسای جمهور گذشته کمترین تنش و حاشیه و نفرت پراکنی را در فضای سیاسی کشور داشته است. ». ولی در اصل این فیلم تقطیع شده گزارش ویدئویی گروه رسانه ای رئیس جمهور است.

دیدگاهتان را بنویسید