دونالد ترامپ – آخرین اخبار امروز و مهمترین رویدادهای مرتبط با موضوع – اسپوتنیک ایران

او همچنان به گونهی غیرمستقیم به اشتراکش در انتخابات ریاستجمهوری سال ۲۰۲۴ اشاره کرد و گفت: «چه کسی میداند؟ او که یک ماه پیش از دومین استیضاحش از سوی مجلس سنای این کشور تبرئه شد، به نخستین رییسجمهور در تاریخ امریکا تبدیل شد که دو بار از سوی سنا استیضاح شده است. دونالد ترامپ، در ادامه از سیاستهای جو بایدن، رییسجمهور برحال امریکا انتقاد کرد و گفت که ماه نخست ریاستجمهوری او، فاجعهبارترین ماه نخست ریاستجمهوری در دروان رییسجمهورهای عصر جدید است. دونالد ترامپ، رییسجمهور پیشین امریکا، اعلام کرده است که در حزب جمهوریخواه میماند و تصمیم ندارد حزب جدیدی ایجاد کند.

ترامپ پس از آن این تصمیم را اعلام کرد که شماری از جمهوریخواهان او را به تحریک مهاجمان برای شورش به کنگرهی امریکا، متهم کردند. او با اشاره به تقلب در انتخابات ریاستجمهوری ماه نوامبر سال گذشته، گفت که ما پیروز انتخاب بودیم. هدف از انجام این پژوهش بررسی دلایل ناسیونالیسم اقتصادی ترامپ در چارچوب رویکرد شبکهای در سیاست خارجی آمریکاست که ترامپ توانست با پیوند ناسیونالیسم اقتصادی با محافظهکاری پیروز شود.

همچنین دربعد خارجی پیشروی قدرتهای نوظهور اقتصادی و خطر تهدید موقعیت آمریکا در عرصه اقتصادی که به دنبال آن به سایر بخشها در بلند مدت تعمیم مییابد، دلیل دیگر اتخاذ این سیاستها است. از سوی دیگر، وی با توجه به چالشهای اقتصادی آمریکا و کُند نمودن روند رشد سایر کشورها خصوصاً چین که بنا بر پیشبینیها تا سال 2030 از آمریکا پیشی میگیرد به ناسیونالیسم اقتصادی روی آوردهاست. هادی خزاعی در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی می نویسد: به نظر می رسد اتفاقات سال ۲۰۲۱ در روابط فرانسه با آمریکا، دولت آقای ماکرون را برای حرکت تدریجی در مسیر ضرورت تقویت استقلال دفاعی و سیاسی در چارچوب اتحادیه اروپا و یا بطور مستقل در برابر برخی از سیاست های آمریکا که مغایر با سیاست اتحادیه اروپا و از جمله فرانسه است مصم کرده اما اینکه آیا این کاشت به برداشت خواهد رسید مستلزم تحقق شروط مهمی نظیر همراهی سایر اعضای اتحادیه اروپا، ظرفیت و توانایی اقتصادی و سیاسی این کشور، دادن هزینه از سوی دولت فرانسه و یا به تعبیری ورود بدون اتکاء به آمریکا به تحولات بین المللی و منطقه ای و در نهایت تمایل آمریکا برای خلاصی از بار اقتصادی و امنیتی اروپا با هدف تمرکز روی فعالیت های چین است.

در این مقاله پژوهشی به روش «توصیفی- تحلیلی» و با استفاده از بررسی راهبردها، اسناد امنیتی منتشر شده و همچنین تجزیه و تحلیل تصمیمات تقابلی متصدیان حوزه های مختلف دو کشور، مؤلفه های رفتار راهبردی مؤثر بر گسترش اختلافات دوسویه، تبیین می شود. جو بایدن در نخستین روز ورودش به کاخ سفید، شماری از فرمانهای دونالد ترامپ را لغو کرد که از آن جمله، فرمان ممنوعیت سفر شهروندان چند کشور اسلامی و بازگشت به پیمان تغییرات اقلیمی پاریس بود.

دیدگاهتان را بنویسید