چرا هشتگ «نهار خوردی» سوژه شد؟

واکاوی اینکه این فرمول، چه چیزی را نشانه گرفته به این مسیر منتهی میشود که پیگیر بودن و شنیدن مسایل و مشکلات مردم، آنهم بدون واسطه از سوی دولت، هدفگیری شده است. منحرف کردن توجه مخاطب از یک موضوع یا مساله با طرح کردن موضوعی دیگر، هدف اصلی تکنیک «کانال انحرافی» است. «عملیات روانی»، تکنیک دیگر رسانهای است که زیاد از آن شنیدهایم؛ شاید همه این تکنیکها متفاوت باشند اما هدف یکسان است؛ نفوذ به ذهن تکتک افراد و تعیین اینکه چه اطلاعاتی وارد اذهان شود و حتی در آن مورد چگونه فکر شود. شبکههای فارسی زبان خارج از کشور همچون ایران اینترنشنال از این فرصت بهرهبرداری و این ویدئو را بازپخش میکنند و مدعی میشوند رئیسی در پاسخ به دغدغههای تولیدکنندگان میگوید «ناهار خوردی؟

به گزارش همشهری آنلاین، ایرنا نوشت: جمعه هشتم بهمنماه، سید ابراهیم رئیسی در سفر به استان گیلان، از مرکز ارتباطات مردم و دولت در رشت بازدید میکند و از نزدیک در جریان روند رسیدگی به ثبت درخواستها و مشکلات مردم استان و چگونگی پاسخگویی به این درخواستها قرار میگیرد اما ویدئوی این بازدید با عنوان دیگری در فضای مجازی و رسانههای فارسی زبان خارج از کشور بازنشر میشود و در نهایت به سوژهای در دست منتقدان و مخالفان برای حمله به دولت تبدیل میشود.

سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهوری است که به مسایل جزئی نیز در کنار مسایل کلی توجه دارد؛ به عنوان مثال هنگام بازدید از محلی، به جزئیات مسایل توجه میکند، حال افرادی که در مسیر قرار دارند را میپرسد یا با آنها گپوگفت میکند که این میتواند حتی تبدیل به ابزاری برای تخریب او شود؛ اما رئیسجمهوری توجهی به مسایل کل و مشکلات کلان ندارد، این درحالی است که توجه به موضوعهای جزئی به معنای بیتوجهی به امور کلی نیست. واکنش رئیسی به یک منتقد بانکی: به شما ناهار هم دادهاند؟ به سرعت نیز همهگیر و اجتماعی میشود. امروز دیگر رسانهها در سراسر جهان علاوه بر کارکرد اطلاعرسانی، وظیفه خطیر شفافسازی اخبار و وقایع را نیز برعهده دارند؛ در واقع در کنار اطلاعرسانی، رفع ابهامها، پاسخ به انتظارات از اطلاعات درست، سازماندهی مسیری برای درک حقایق، واقعیتها و اتفاقاتی که در جامعه رخ میدهند نیز از وظایف و کارکردهای مورد انتظار از رسانههاست.

براین اساس در راستای اهدافی از پیش طراحی شده به جریانسازی خبری پرداخته میشود. رسانه امروز در جایگاهی قرار گرفته که علاوه بر اینکه میتواند تعیین کند شما به چه چیزی فکر کنید، حتی میتواند شرایطی را فراهم سازد تا چگونه فکر کردن در باره موضوعها را نیز به مخاطب به روشهای مختلف انتقال دهد. در سال ۲۰۱۶ مجله اکونومیست، پدیده «سیاست پساحقیقت» را به عنوان «تکیه بر اظهاراتی که فکر میکنیم درست هستند، اما در حقیقت هیچ پایهای ندارند» مطرح کرد.

دیدگاهتان را بنویسید