چرا هشتگ «نهار خوردی» سوژه شد؟

رمز ناهار خوردی و مواردی شبیه به این در احساس خطر دشمن از “محبوبیت” است. دشمن دو پروژه ضدشناختی را رقم زده است. و اما هرجا دشمن احساس کند فردی در حال جمع کردن محبوبیت است از روش استهزا استفاده می کند. فرد با نظام تداعی هایش مسائل را تحلیل می کند. کدگذاری ذهنی، نظام تداعی فرد را درگیر می کند تا ارزیابی ها وپیش داوری ها نگرش فرد را تغییر دهد. فرد با نظام تداعیهایش مسائل را تحلیل میکند. از سویی با سفرهای استانی مستمر، مدل مدیریتی جدیدی را رقم زده است که ثمره اش وحدت است. این ویدئو درحالی در فضای مجازی میچرخد که بیشتر مخاطبان در روزهای اول تصور کردند محل مورد نظر، کارخانهای یا جایی مشابه آن است و تولیدکننده، پاسخ نامرتبط از رئیسی گرفته است.

در این دست به دست شدن، دایره انتقاد و حتی تخریب خلاقانهتر میشود و منتقدان به فراخور ذهن خود آن را به شکلی بازنشر میدهند، حالا وقتی میگویند رئیسجمهوری به مسایل و دغدغهها پاسخ بیربط میدهد، باورپذیرتر میشود. البته از همان ابتدا رسانههای خارجی اصل ماجرا را وارونه روایت کردند؛ گویی رئیسی در پاسخ به گلایههای یک تولیدکننده چنین گفته است. روزنامه همشهری در مطلبی به بازتاب گفتگوی رئیسی با کارمند ریاستجمهوری که تحت عنوان «ناهار خوردی» معروف شده واکنش متفاوتی نشان داد و از آن دفاع کرد.

با این حال باز هم اینکه در انتهای این مطالبات مهم بحث ناهار خوردن مطرح شود کمی عجیب است. بهویژه آنکه ممکن است گمان شود این مطلب برای تغییر موضوع بحث مطرح شده است. با این حال با توجه به اینکه این شخص در حال بیان مطالبات خودش نیست و صرفاً در حال بیان مشکلات دیگران است و احتمالاً خودش گلایه خاصی را از وضعیت خود مطرح نکرده است میتوان احتمال داد که پرسش ناهار خوردید رئیسی دچار حاشیههایی بیش از آنچه لازم بوده شده است و این به خاطر سابقه ویدیوهای قبلی، چیز چندان عجیبی نیست. رئیسی در این چند ماه برخلاف روئسای جمهور گذشته کمترین تنش و حاشیه و نفرت پراکنی را در فضای سیاسی کشور داشته است.

نقدهای این چند ماه به رئیسجمهور را مرور کنیم. حتما کارکردی در استهزاست که با بهانه و بی بهانه برای ترور شخصیت به خدمت گرفته می شود. حتما کارکردی در استهزاست که با بهانه و بیبهانه برای ترور شخصیت به خدمت گرفته میشود. هر چه این پیگیریها بیشتر میشود؛ اینگونه ویدئوهای حاشیهای و انحراف از اصل موضوع نیز شدت میگیرد زیرا در فضاهای غیررسمی و تعامل راحت با مردم، گاهی زمینه تولید فیلم، افزایش یافته و احتمال شکلگیری سوژههای قابل کنایه نیز افزایش مییابد.

دیدگاهتان را بنویسید