چرا هشتگ «نهار خوردی» سوژه شد؟

واکاوی اینکه این فرمول، چه چیزی را نشانه گرفته به این مسیر منتهی میشود که پیگیر بودن و شنیدن مسایل و مشکلات مردم، آنهم بدون واسطه از سوی دولت، هدفگیری شده است. واکاوی اینکه این فرمول، چه چیزی را نشانه گرفته به این مسیر منتهی میشود که پیگیر بودن و شنیدن مسایل و مشکلات مردم، آنهم بدون واسطه از سوی دولت، هدفگیری شده است.

نقشِ جدید قالیباف در زمین بازی دولت/ او صندلی را از رئیسی می گیرد؟ گستره نامحدود فضای جدید ارتباطاتی، هر روز موضوع و سوژهای خاص را در معرض اخبار و اطلاعات جدید میگذارد که جدا از درستی و نادرستی آن، ذهن افراد را درگیر کرده و تغییرات محسوس و نامحسوس را در زندگی آنها برجا میگذارد.

به گزارش همشهری آنلاین، ایرنا نوشت: جمعه هشتم بهمنماه، سید ابراهیم رئیسی در سفر به استان گیلان، از مرکز ارتباطات مردم و دولت در رشت بازدید میکند و از نزدیک در جریان روند رسیدگی به ثبت درخواستها و مشکلات مردم استان و چگونگی پاسخگویی به این درخواستها قرار میگیرد اما ویدئوی این بازدید با عنوان دیگری در فضای مجازی و رسانههای فارسی زبان خارج از کشور بازنشر میشود و در نهایت به سوژهای در دست منتقدان و مخالفان برای حمله به دولت تبدیل میشود. نفوذ به ذهن تکتک افراد برای دستکاریهای ذهنی، تغییر نگرش، تغییر و تسلط بر مدل تحلیل اطلاعات در افراد، اثرگذاری بر تصمیمگیریها و اقدامات افراد، مدیریت هیجانها و احساسها و حُب و بغضها از جمله نتایجی است که در این شرایط بوجود میآید.

براین اساس در راستای اهدافی از پیش طراحی شده به جریانسازی خبری پرداخته میشود. عملیات روانی را فعالیتهایی از پیش مشخص شده برای انتقال اطلاعات خاص به مخاطبان، با هدف تأثیرگذاری بر احساسات، انگیزهها، اهداف و نیز تأثیر بر رفتار دولتها، سازمانها، گروهها و افراد تعریف میکنند. امروز دیگر رسانهها در سراسر جهان علاوه بر کارکرد اطلاعرسانی، وظیفه خطیر شفافسازی اخبار و وقایع را نیز برعهده دارند؛ در واقع در کنار اطلاعرسانی، رفع ابهامها، پاسخ به انتظارات از اطلاعات درست، سازماندهی مسیری برای درک حقایق، واقعیتها و اتفاقاتی که در جامعه رخ میدهند نیز از وظایف و کارکردهای مورد انتظار از رسانههاست.

دیدگاهتان را بنویسید