چرا هشتگ «نهار خوردی» سوژه شد؟

سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهوری است که به مسایل جزئی نیز در کنار مسایل کلی توجه دارد؛ به عنوان مثال هنگام بازدید از محلی، به جزئیات مسایل توجه میکند، حال افرادی که در مسیر قرار دارند را میپرسد یا با آنها گپوگفت میکند که این میتواند حتی تبدیل به ابزاری برای تخریب او شود؛ اما رئیسجمهوری توجهی به مسایل کل و مشکلات کلان ندارد، این درحالی است که توجه به موضوعهای جزئی به معنای بیتوجهی به امور کلی نیست.

و اما هرجا دشمن احساس کند فردی در حال جمع کردن محبوبیت است از روش استهزا استفاده میکند. از این رو بردن ذهنِ عموم مردم به دورترین نقطه از واقعیت و پررنگ نشان دادن اخبار در راستای گفتمان مورد نظر در کنار استفاده از تکنیکهای عملیات روانی همچون برجستهسازی حاشیهها و چشمپوشی از حقیقت، ایجاد اضطراب، یأس، ناامیدی و احساس به بنبست رسیدن و بدبین کردن مردم نسبت به یکدیگر و نسبت به دستگاههای مسئول و بیشتر و بزرگتر نشان دادن مشکلات اقتصادی در اذهان آحاد مردم یکی از اصلیترین راهبردها در عملیات روانی است.

آنها حقیقت را وارونه جلوه میدهند و تلاش میکنند با نشان دادن بخشی از واقعیت، دیدگاه خود را در قالبی پوشیده و مستتر درون گزارشها ارائه کنند. بنابراین در این رهگذر زنجیرهای از اخبار درست و نادرست در مورد موضوعهای مختلف از جمله کالاهای اساسی، خودرو، بورس، مسکن، بیکاری، بیماری، دلار و طلا جامعه را احاطه میکند و شهروندان گاهی از یکی از این مسیرها هدف بمباران اطلاعاتی هدفمند قرار میگیرند. اگرچه دولت و دولتمردان عاری از خطا نیستند، اما تجربه نشان داده به موازات آن که رئیس دولت سیزدهم با حضور در میدان؛ پیگیر مسایل و مشکلات مردم میشود، همزمان سیل بیامان اخبار جعلی، شایعات، اطلاعات و اخبار نادرست و به تمسخر گرفتن برای تخریب دولت نیز شدیدتر میشود.

در شرایط کنونی هر فرد و رسانهای تلاش میکند روایتی را در اذهان عمومی مطرح کند و رقابت برای دیدهشدن، زمینه را برای اخبار جعلی یا تخریبی، بیشتر فراهم میکند. کدگذاری ذهنی، نظام تداعی فرد را درگیر میکند تا ارزیابیها و پیشداوریها و نگرش فرد تغییر کند. کدگذاری ذهنی چیست؟ میانبرشناختی.

دیدگاهتان را بنویسید